Upozornenie o ochrane súkromia a súboroch cookie

1. Všeobecne

Spoločnosť Mondi plc, Ground Floor, Building 5, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, Spojené kráľovstvo v postavení prevádzkovateľa (ďalej aj „my“ alebo „nás/nám/s nami“) rešpektuje vaše právo na ochranu súkromia. V tomto upozornení sa uvádza druh údajov, ktoré môžeme na našom webovom sídle zhromažďovať a spôsob, akým môžeme tieto údaje využívať. Toto upozornenie môžeme občas aktualizovať, preto ho príležitostne kontrolujte.

2. Zber a využívanie osobných údajov

Počas vašej návštevy na tomto webovom sídle budeme zhromažďovať tieto údaje: dátum a čas vašej návštevy na tomto webovom sídle, adresy stránok, ktoré ste na našom webovom sídle navštívili (URL), vašu IP adresu, názov a verziu vášho internetového prehliadača, webovú stránku (URL), ktorú ste navštívili pred vstupom na toto webové sídlo, určité súbory cookie (pozri ďalej bod 4), a údaje, ktoré ste nám poskytli pri požiadaní o vstup na toto webové sídlo (napr. vaše meno, adresu, číslo telefónu a e-mailovú adresu).

Neexistuje žiadna povinnosť poskytovať informácie, o ktoré vás žiadame na našom webovom sídle. Ak nám však neposkytnete svoje osobné údaje, nebudete môcť využiť všetky funkcie tohto webového sídla.

Vaše údaje sa budú spracúvať na účel sprístupnenia tohto webového sídla pre vás a na ďalšiu optimalizáciu a rozvoj webového sídla; na rozpoznanie útokov na toto webové sídlo, zabránenie im a ich preskúmanie; na analýzu využívania tohto webového sídla; na vypracovanie štatistiky prístupu na toto webové sídlo; na analýzu a prognózu dopytu zákazníkov; a na umožnenie zasielania dotazov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webového sídla. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je náš prevažujúci oprávnený záujem o dosiahnutie uvedených účelov [podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov].

3. Zverejnenie údajov

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim poskytovateľom/poskytovateľkám služieb IT a iným spoločnostiam Skupiny Mondi na účely uvedené v bode 2. Vaše osobné údaje nepredáme, neprevedieme a nesprístupníme tretej strane, pokiaľ nebudeme mať váš výslovný súhlas alebo nebudeme musieť splniť vašu požiadavku, alebo tak urobiť na iné súvisiace účely. Vaše osobné údaje nepredáme, neprevedieme a nesprístupníme tretej strane na ich marketingové využitie.

Niektorí z uvedených príjemcov/príjemkýň sa môžu nachádzať mimo vašej krajiny alebo môžu spracúvať osobné údaje mimo vašej krajiny. Úroveň ochrany údajov v inej krajine nemusí byť rovnocenná s úrovňou vo vašej krajine. My však prevedieme vaše osobné údaje iba do krajín, o ktorých Komisia EÚ rozhodla, že úroveň ochrany osobných údajov v nich je primeraná, alebo prijmeme opatrenia na zabezpečenie, že i) prenos údajov sa uskutoční len s vaším výslovným súhlasom; alebo ii) všetci príjemcovia/príjemkyne zabezpečia primeranú úroveň ochrany údajov. Vykonáme to napríklad uzavretím vhodných dohôd so štandardnými zmluvnými doložkami o prenose osobných údajov (podľa rozhodnutia Komisie 2010/87/EÚ a/alebo 2004/915/ES). Tieto dohody sú prístupné na požiadanie na adrese office@mondigroup.com.

4. Súbory cookie, Google Analytics a iné analytické nástroje 

Niektoré informácie môžeme ukladať vo vašom počítači vo forme „súboru cookie“ alebo podobného súboru. Môžeme ich využiť na zhromažďovanie ďalších informácií počas vašej návštevy nášho webového sídla, napríklad v určitých oblastiach sídla, ktoré navštevujete a činnostiach, ktoré na našom sídle uskutočňujete. Väčšina internetových prehliadačov vám umožňuje vymazať súbory cookie z pevného disku vášho počítača, všetky súbory cookie zablokovať alebo prijať varovanie pred ich uložením. Informácie o tom, ako spravovať súbory cookie nájdete na adrese http://www.allaboutcookies.org . My môžeme tieto informácie využiť na úpravu našich webových stránok, aby lepšie vyhoveli vašim záujmom a preferenciám a na zlepšenie našich výrobkov, služieb a marketingových programov.

Na tomto webovom sídle sa na zlepšenie vašich skúseností a na analýzu prevádzky používajú tieto druhy súborov cookie: nevyhnutné, štatistické a marketingové súbory cookie. Niektoré z nich môžete kedykoľvek zakázať, ale môžete tým ovplyvniť funkcie webového sídla.

Nevyhnutné súbory cookie sú potrebné na fungovanie základných funkcií webového sídla.

Súbor cookie

Čas uloženia

Opis

ASP.NET_SessionId

Relácia

Súbor cookie na všeobecné účely relácie platformy používajú sídla vytvorené na báze technológií Microsoft.NET. Súbor sa obvykle používa na zachovanie anonymizovania relácie používateľa/používateľky na serveri.

__cf_bm

30 minút

Používa sa na čítanie a filtrovanie požiadaviek internetových robotov.

mg_cookieNotice

1 rok

Používa sa na určenie stavu podľa dohôd o súboroch cookie.

__RequestVerificationToken

Relácia

Toto je token proti falšovaniu určený na zastavenie neoprávneného uverejnenia obsahu na webovom sídle.

 

Štatistické súbory cookie monitorujú výkonnosť webového sídla a zhromažďujú anonymné údaje o správaní používateľa/používateľky na webovom sídle. Údaje zhromaždené pomocou týchto súborov cookie nám pomáhajú zlepšovať naše webové sídlo.

Súbor cookie

Čas uloženia

Opis

_ga

2 roky

Používajú sa na ukladanie a počítanie zobrazených stránok.

_ga_NP0W5M2V5J

1 rok

Používajú sa na ukladanie a počítanie zobrazených stránok.

_ga_YPNB6RYKRF

1 rok

Používajú sa na ukladanie a počítanie zobrazených stránok.

_gat_UA-86977900-1

Relácia

Používajú sa na technické monitorovanie.

_gid

1 deň

Používajú sa na ukladanie a počítanie zobrazených stránok.

Vuid

2 roky

Používajú sa na ukladanie histórie používania používateľa/používateľky.

_gat_trackerua10848649338

Relácia

Používajú sa na technické monitorovanie.

 

Marketingové súbory cookie sledujú online činnosť používateľa/používateľky webového sídla s cieľom pomôcť zadávateľom reklamy prispôsobiť reklamu používateľovi/používateľke. Tieto súbory cookie môžu využívať informácie spoločne s inými organizáciami alebo zadávateľmi reklamy a často ich využívajú aj tretie spoločnosti.

Súbor cookie

Čas uloženia

Opis

_fbp

3 mesiace

Používajú sa na ukladanie a sledovanie návštev na webových sídlach.

AnalyticsSyncHistory

30 dní

Používajú sa na ukladanie informácií o čase a synchronizácii so súborom cookie Ims_analytics.

bcookie

1 rok

Súbor cookie identifikátora prehliadača na jedinečnú identifikáciu zariadení vstupujúcich do siete LinkedIn na účely zistenia zneužitia platformy.

bscookie

1 rok

Používa sa na pripomenutie potvrdenia identity prihláseného používateľa/prihlásenej používateľky dvojúrovňovým overovaním.

lang

Relácia

Používa sa na pripomenutie nastavenia používateľovho/používateľkynho jazyka, ktorým sa zabezpečí, aby sa sídlo LinkedIn.com zobrazovalo v jazyku, ktorý si používateľ/používateľka vybral/a v nastaveniach.

li_alerts

1 rok

Používa sa na sledovanie impresií upozornení na platforme LinkedIn vo forme bannera o súboroch cookie a na zavedenie časových úsekov na vypnutie zobrazenia týchto upozornení.

li_gc

6 mesiacov

Používa sa na uloženie súhlasu návštevníkov/návštevníčok o používaní súborov cookie na iné než základné účely.

lidc

1 deň

Používa sa na uloženie akcií vykonaných na webovom sídle.

UserMatchHistory

30 dní

Používa sa na vytvorenie alebo presmerovanie reklamy.

ln_or

1 deň

Používa sa na určenie, či možno na určitej doméne vykonať Oribi analytics.

JSESSIONID

Relácia

Používa sa na ochranu pred útokom na lokalitu sfalšovanou požiadavkou (CSRF) a na overenie podpisu URL.

YSC

Relácia

Používa sa na ukladanie a sledovanie interakcie.

 

Na našom webovom sídle používame aj program Facebook Pixel od spoločnosti Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“). Pomocou neho môžeme sledovať činnosti používateľov/používateliek, keď sú používatelia/používateľky kliknutím na reklamu na Facebooku presmerovaní/presmerované na naše webové sídlo. Tento postup slúži na sledovanie účinnosti reklamy na Facebooku na účely štatistického a trhového výskumu a možno ho využiť na optimalizovanie budúcej reklamy pre vás. Všetky údaje, ktoré sme zhromaždili, budú pre nás naďalej anonymné; nemôžeme z nich odvodiť totožnosť používateľa/používateľky. Ukladať a spracúvať údaje však bude spoločnosť Facebook, čo jej umožní prepojenie s vaším používateľským profilom, a Facebook bude môcť údaje použiť na účely reklamy podľa usmernenia o ochrane súkromia spoločnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Spoločnosť Facebook a jej partneri budú môcť umiestňovať reklamu v rámci svojich aplikácií. Na tento účel sa súbor cookie môže uložiť aj vo vašom počítači.

Toto webové sídlo využíva aj službu Google Analytics, ktorá je webovou analytickou službou spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „spoločnosť Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie na podporu analýzy spôsobu využívania webového sídla používateľmi/používateľkami. Informácie vytvorené súborom cookie o vašom využívaní webového sídla (vrátane vašej IP adresy a adries URL navštívených stránok) odošle spoločnosť Google na servery v USA a uloží ich na ne. My neukladáme žiadne vaše osobné údaje získané v súvislosti so službou Google Analytics.

Toto webové sídlo využíva funkciu anonymizácie IP poskytovanú službou Google Analytics. Vašu IP adresu preto spoločnosť Google upraví/anonymizuje hneď, ako ju dostane. Spoločnosť Google bude v našom mene používať tieto údaje na účely vyhodnotenia vášho používania tohto webového sídla, zostavenie správ o činnosti webového sídla pre prevádzkovateľov webového sídla a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webového sídla a používaním internetu pre nás. Spoločnosť Google nespojí vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré uchováva.

Toto webové sídlo využíva aj funkcie Google Analytics Demographics a Interest Reporting, ktoré sú funkciami služby Google Analytics na účely reklamy. Pomocou nich získavame anonymné a súhrnné údaje o veku, rode a záujmoch návštevníkov/návštevníčok. Tie nám pomáhajú pochopiť správanie používateľov/používateliek a umožniť vám lepšiu používateľskú skúsenosť pri návšteve nášho webového sídla. Prijatím používania súborov cookie v súvislosti s týmito reklamnými funkciami služby Google Analytics udeľujete súhlas so zberom, zdieľaním a využívaním osobných údajov na personalizáciu reklamy spoločnosťou Google, ako sa uvádza na stránkach https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Zberu a využívaniu svojich osobných údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť, ak si stiahnete a do prehliadača nainštalujete plug-in dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Vypnúť môžete aj reklamné funkcie služby Google Analytics v nastavení reklamy (Ads Settings) alebo zrušením uplatňovania iniciatívy Network Advertising Initiative na adrese http://optout.networkadvertising.org/?c=1. Kliknutím na jeden z nasledujúcich odkazov môžete odmietnuť aj používanie služby Google Analytics na tomto webovom sídle. Vypínací súbor cookie, ktorý zabráni budúcemu zberu vašich údajov, sa v počítači uloží pri návšteve tohto webového sídla: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB alebo https://support.google.com/analytics/answer/181881.
Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrany súkromia vydané spoločnosťou Google môžete nájsť na adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo https://www.google.at/intl/en_uk/policies/.

Na tomto webovom sídle sa používajú aj značky LinkedIn Insight Tags služby marketingových riešení spoločnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA. Značky LinkedIn Insight Tags používajú súbory cookie na sledovanie činnosti používateľa/používateľky súvisiacej s našou reklamou na portáli LinkedIn. Tento postup nám umožňuje sledovať účinnosť reklamy LinkedIn a reklamu optimalizovať. Ďalšie informácie o postupoch ochrany súkromia spoločnosti LinkedIn, ktoré sa týkajú značiek LinkedIn Insight Tages, sú k dispozícii v zásadách: LinkedIn Cookie Policy https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy a LinkedIn Privacy Policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Nastavenia reklamy LinkedIn môžete spravovať na svojom účte LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

Toto webové sídlo využíva aj službu Google reCAPTCHA na ochranu pred nezákonným využívaním našich služieb prostredníctvom automatizovaného prístupu a útokov na funkcie nášho webového sídla. Google reCAPTCHA je internetová služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ďalšie informácie nájdete na stránkach https://developers.google.com/recaptcha. S vaším súhlasom bude toto webové sídlo využívať aj funkcie služby Google Maps spolu s obsahom, ktorý poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Na funkcie a obsah služby Google Maps sa vzťahujú aktuálne verzie dodatočných podmienok poskytovania služieb Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service na adrese https://maps.google.com/help/terms_maps.html a podmienok Google Privacy Policy na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Pri prezentácii videí tohto webového sídla sa využívajú takisto služby, ktoré poskytuje video platforma YouTube prevádzkovaná spoločnosťou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) (ďalej len „YouTube“). YouTube nám poskytuje štatistické údaje o návštevníkoch/návštevníčkach prostredníctvom súhrnných demografických údajov o mieste, veku, rode, prezeraných videách, dĺžke prezerania a druhu použitého zariadenia. YouTube môže ukladať súbory cookie vo vašom počítači – podrobnosti pozri vo vyhlásení o ochrane súkromia YouTube na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

5. Bezpečnosť a presnosť údajov

Presnosť a bezpečnosť vašich osobných údajov sú pre nás dôležité a máme zavedené fyzické a elektronické postupy na ochranu bezpečnosti vašich osobných údajov. Prístup k týmto údajom majú len oprávnení administratívni zamestnanci/zamestnankyne. Ak ste nám poskytli osobné údaje a chceli by ste, aby sa tieto údaje z našich záznamov vymazali alebo aby sa aktualizovali, oznámte nám to emailom na adresu office@mondigroup.com. Umožnite nám čas na aktualizovanie záznamov o vás.

6. Obdobie uchovávania údajov

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať počas vyššie uvedeného obdobia, vo všeobecnosti najviac šesť mesiacov, výnimočne 24 mesiacov, a potom len dovtedy, kým sa neskončia zákonom stanovené povinnosti ich uchovávania alebo kým budú údaje potrebné na uplatnenie zákonných nárokov alebo obranu pred takými nárokmi, ktoré sa ešte nepremlčali.

7. Vaše práva

Podľa uplatniteľných právnych predpisov máte okrem iného právo (v rámci podmienok stanovených v uplatniteľných právnych predpisoch): i) kontrolovať či o vás uchovávame osobné údaje, o aký druh osobných údajov ide a právo pristupovať k takým údajom alebo žiadať o ich kópiu; a ii) žiadať o opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov o vás, ktoré sú nepresné alebo ktoré sa nespracúvajú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami; a iii) žiadať, aby sme obmedzili zber, spracúvanie alebo používanie osobných údajov o vás; a iv) napadnúť za určitých okolností legitímnosť spracúvania vašich osobných údajov; v) požiadať o prenosnosť údajov; vi) poznať totožnosť tretích strán, ku ktorým sa prenášali vaše osobné údaje; vii) podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov a viii) stanoviť postup nakladania s vašimi údajmi po vašej smrti, ak je to potrebné. Máte takisto právo zrušiť akýkoľvek súhlas udelený kedykoľvek v minulosti bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť postupu vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho zrušením.

8. Kontaktujte nás

Skontaktujte sa s nami, ak máte akékoľvek ďalšie otázky, ktoré sa týkajú oznámenia o ochrane osobných údajov.

Mondi plc
Ground Floor, Building 5
The Heights
Brooklands
Weybridge
Surrey
KT13 0NY
Spojené Kráľovstvo

Tel: +44 1932 826 300
Fax: +44 1932 826 350

Naposledy aktualizované 17. januára 2023.