Trvalá udržateľnosť

V posledných rokoch prijala naša spoločnosť niekoľko opatrení na minimalizáciu dopadov výroby na životné prostredie. Neustále investujeme do najlepšej dostupnej technológie (tzv. BAT technológie), sme takmer energeticky sebestační a vyrábame zelenú energiu. Po všetkých investíciách môžeme vidieť pozitívne trendy, ktoré vedú k zníženiu emisií z Mondi SCP. Aj kvalita vody dosahuje vynikajúce parametre. Naša spoločnosť neustále sleduje vývoj technológií na trhu. Pri každej našej investícii sa okrem technologických vylepšení staráme aj o životné prostredie. Naša posledná investícia do nového papierenského stroja na výrobu kartóna s objemom 300 000 ton a s ním súvisiaca modernizácia celulózky zvýšila našu udržateľnú výrobu pomocou najmodernejších technológií s použitím zberového papiera.

Udržateľnosť je podstatou všetkého, čo robíme

Mondi preto prostredníctvom svojho akčného plánu MAP2030 predstavuje konkrétne na dosiahnutie svojich ambicióznych cieľov trvalej udržateľnosti.

Stiahnite si naše záväzky MAP2030 v slovenskom jazyku TU.

Za posledné dve desaťročia sme investovali viac ako jednu miliardu eur do modernizácie, efektivity a súbežne do zníženia záťaže z našej výroby na životné prostredie. Vybudovali sme komplexný systém likvidácie zapáchajúcich látok, takže už nie sú vypúšťané do ovzdušia. Zmenili sme systém bielenia z chlórového na ozónový, ktorý priniesol zásadné zlepšenie kvality vôd a návrat pstruhov do Váhu. Zakryli sme podstatnú časť spoločnej čistiarne odpadových vôd a vybudovali v nej 2 biofiltre práčky plynov pre čistejšie ovzdušie. Vymenili sme zastaraný regeneračný kotol za nový, ktorý je energeticky aj emisne efektívnejší. Zvýšili sme efektivitu aj pri čistení spalín a znížili sme emisie škodlivín z výroby inštaláciou viacerých nových filtrov a čistiacich zariadení. Intenzívne pracujeme na znižovaní množstva vyprodukovaných odpadov a spustenie nového papierenského stroja PS 19 vytvorilo dopyt po 200 000 tonách zberového papiera predovšetkým zo Slovenska, z ktorého vyrábame nové kartónové obaly.

Základom pre výrobu papiera je drevo, prírodný a obnoviteľný material. Papierenský priemysel má celý rad rešpektovaných certifikačných systémov, ktoré zabezpečujú, aby papier, ktorý používate, pochádzal z trvalo udržateľných lesných zdrojov. Dvomi najznámejšími certifikáciami sú Forest Stewardship Council (FSC®) a Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC®). V Mondi SCP dbáme na to, aby všetko drevo, ktoré kupujeme, pochádzalo z kontrolovaných zdrojov.

S rastúcim významom výroby papiera v Ružomberku sa ľudia čoraz viac približovali k závodu za prácou a postupne sa mesto Ružomberok rozrástlo do nášho blízkeho susedstva. Vysporiadať sa tak musíme nielen s polohou v úzkej kotline, čo je výzvou najmä v zimnom období a inverznom počasí, ale aj so zvyšujúcou sa citlivosťou na typický, zriedkavo sa vyskytujúci zápach procesu výroby sulfátovej buničiny. Je to spôsobené zlúčeninami síry obsiahnutými v dreve, ktoré sa pri jeho spracovaní uvoľňujú v piatich rôznych stupňoch výroby a likvidujú sa 24 hodín denne na štyroch miestach primárneho a sekundárneho spaľovania, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Sme si vedomí, že vnímanie pachov je veľmi subjektívne a môže obyvateľov regiónu obťažovať. Doteraz nebol preukázaný žiadny vplyv na ľudské zdravie. Robíme všetko pre to, aby sme tento zápach eliminovali. Napriek prepracovanosti tohto systému naša spoločnosť vyrába takmer 360 dní v roku a pre rôznorodosť situácií ho žiaľ nikdy nie je možné stopercentne vylúčiť.

Na bielenie buničiny používame ozón, ktorý z procesu úplne odstránil elementárny chlór. V snahe byť bezodpadovým podnikom materiálovo a energeticky zhodnocujeme na maximum, aby čo najmenej nákladných áut odchádzalo na skládku v Partizánskej Ľupči, ktorú vlastníme a spravujeme. Vďaka vápennej peci šetríme na spotrebe vápna, dva regeneračné kotle tiež šetria chemikálie navrátením varného lúhu do procesu varenia buničiny. Vyrábajú pritom elektrinu a teplo, čím sa maximalizuje hodnota ukrytá v dreve – vlákno smeruje na buničinu, lignín na energiu. Tá sa využíva na pohon fabriky, teplo na sušenie papiera, ale aj vykurovanie mesta Ružomberok centrálnym zásobovaním teplom a teplou vodou, spoločne s kotlom na drevný odpad.

Výroba papiera je vysoko efektívny proces. Čerstvá para sa natlačí do série dutých rotujúcich valcov, na ktorých sa suší papierovina. Para tiež poháňa turbíny a vyrába elektrinu. Vodná para zo sušenia papiera sa uvoľňuje do vzduchu, čo je viditeľné hlavne v chladnejšom počasí a mnoho ľudí si tento jav zamieňa s dymom. Jediné emisie, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia, sú cez 204 metrov vysoký komín, ktorý sa nachádza nad inverznou vrstvou.

Emisie a imisie

Merajú sa látky emitované do ovzdušia z našej výroby (emisie), ako aj celkové látky namerané v ovzduší, čiže nielen tie z výroby celulózy a papiera, ale aj celkové imisie, na ktoré vplývajú lokálne kúreniská, iné priemyselné podniky, doprava, či diaľkový prenos škodlivín v ovzduší.

Investície do nových technológií priniesli aj výrazné zníženie emisií z našej výroby. Emisie z výroby sa merajú online priamo v podniku a a sú dostupné na stránke: mondi.ecmsystems.sk.

Imisie sa v Ružomberku merajú sústavou piatich meracích staníc: Riadok, Tatranská cesta, Černová, Hrboltová a Lisková. Údaje z nich sú k dispozícii na webe: www.ovzdusieruzomberok.sk.

Zelená linka

Nahlásiť akúkoľvek udalosť súvisiacu so životným prostredím môžete aj Vy - zriadili sme na to bezplatnú ZELENÚ LINKU 0800 14 20 30, ktorá je prepojená s dispečingom výroby, ktorý každú nahlásenú udalosť dôsledne preverí a snaží sa tak zamedziť nepriaznivým vplyvom firmy na okolie.

Spoločná čistiareň odpadových vôd

Od roku 1999 prevádzkujeme aj Spoločnú čistiareň odpadových vôd v mestskej časti Hrboltová. Čistí nielen odpadové vody z našej výroby, ale aj komunálne odpadové vody z okresu Ružomberok. S kapacitou pre viac ako 600 000 ľudí je to jedna z najväčších čistiarní odpadových vôd na Slovensku. Odpadová voda sa čistí v dvoch stupňoch: mechanickom a biologickom. Plníme všetky legislatívne požiadavky na kvalitu vyčistenej vody, o čom svedčí aj kvalita vody vo Váhu za čistiarňou. Dokazuje to výskyt rakov a označenie tohto revíru ako jednu z najlepších rybárskych oblastí v Európe.